شرزه ای، غلامعلی در دارایان

شرزه ای، غلامعلی در دارایان (5)

دکتر غلامعلی شرزه ای

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشکاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد, شهید بهشتی(دانشگاه ملی)1350

        کارشناسی ارشد: اقتصاد(ایلنوی)1357

        دکتری: اقتصاد, کانزاس 1362