عباسی نژاد، حسین در دارایان

عباسی نژاد، حسین در دارایان (7)

دکتر حسین عباسی نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشکاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد, شهید بهشتی ملی

        کارشناسی ارشد: اقتصاد, تربیت مدرس 1365

        دکتری: اقتصاد, مریلند 1373