عبدلی، قهرمان در دارایان

عبدلی، قهرمان در دارایان (5)

دکتر قهرمان عبدلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی, دانشگاه تهران

        کارشناسی ارشد:اقتصاد, دانشگاه تهران 1374

        دکتری: اقتصاد, دانشگاه تهران 1380