فرزین وش، اسدالله در دارایان

فرزین وش، اسدالله در دارایان (4)

دکتر اسدالله فرزین وش

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:اقتصاد از دانشگاه تهران، سال 1352

        کارشناسی ارشد: اقتصاد, اسکس, سال 1355

        دکتری: اقتصاد, اورگان, سال 1368