گرجی بندپی، ابراهیم در دارایان

گرجی بندپی، ابراهیم در دارایان (3)

دکتر ابراهیم گرجی بندپی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:اقتصاد نظری از دانشگاه تهران 1352

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه آمریکن 1358

دکتری:اقتصاد از دانشگاه آمریکن 1364