مشهدی احمد، محمود در دارایان

مشهدی احمد، محمود در دارایان (7)

دکتر محمود مشهدی احمد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی-پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1380

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران