نیکواقبال، علی اکبر در دارایان

نیکواقبال، علی اکبر در دارایان (16)

دکتر علی اکبر نیکو اقبال نیک

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: حقوق از دانشگاه تهران، سال 1346،

        کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران، سال 1350 و اقتصاد از

        نیواسکول یونیورسیتی1354

        دکتری: اقتصاد از نیواسکول یونیورسیتی آمریکا, سال1363