کشاورز، غلامرضا در دارایان

کشاورز، غلامرضا در دارایان (35)

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی-پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

سال و محل تولد:

تحصیلات:

          كارشناسي‏: کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران، 1369

          كارشناسي ارشد‏: کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1373

          عنوان پایان نامه: محاسبه و آزمون تورش همفزوني تابع در تقاضاي

          سرمايه گذاريهمفزون بخش خصوصي ايران

          دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

          عنوان رساله: آزموني اپتيمال براي فرضيه تعادل چارچوب در تخمين زنهاي

          روشگشتاورهاي تعميم يافته 

 

شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 20:45

کتاب اقتصاد خرد میانه، کشاورز حداد

شنبه, 29 فروردين 1394 ساعت 19:02

کشاورز: سراب قیمت‌گذاری اداری

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 11:14

کشاورز: کاهش تبعیض با افزایش تحصیلات

پنج شنبه, 01 خرداد 1393 ساعت 09:15

کشاورز: چشم انداز تورم 93