کشاورز، غلامرضا در دارایان

کشاورز، غلامرضا در دارایان

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی-پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

سال و محل تولد:

تحصیلات:

          كارشناسي‏: کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران، 1369

          كارشناسي ارشد‏: کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1373

          عنوان پایان نامه: محاسبه و آزمون تورش همفزوني تابع در تقاضاي

          سرمايه گذاريهمفزون بخش خصوصي ايران

          دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378

          عنوان رساله: آزموني اپتيمال براي فرضيه تعادل چارچوب در تخمين زنهاي

          روشگشتاورهاي تعميم يافته