کی مرام، فرید در دارایان

کی مرام، فرید در دارایان (0)

دکتر فرید کی مرام

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

تحصیلات:

             كارشناسي‏کارشناسي فيزيک از مدرسه عالي پارس ايران، 1357

          كارشناسي ارشد‏:کارشناسي ارشد مهندس مکانيک از دانشگاه ايالتي

            سن دياگو آمريکا، 1361

          دكترا‏دکتراي مهندس مکانيک از دانشگاه MIT آمريکا، 1370