فیضی، سلیمان در دارایان (1)

دکتر سليمان فيضي

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اروميه

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، 1358

        کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستمها_گرایش اقتصادی از دانشگاه صنعتی

        اصفهان، شهریور 1366

        عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آثار سیستمهای تثبیت و شناور ساختن

        نرخ برابری ریال به وسیله یک مدل دینامیک

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، بهار1389

        عنوان رساله دکتری: بررسی تاثیر نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی در ایران

        (مشاهداتی برپایه مدلهایGARCH)