محسنی زنوزی، سید جمال الدین در دارایان

محسنی زنوزی، سید جمال الدین در دارایان (3)

دکتر سيد جمال الدين محسني زنوزي

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اروميه

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد نظری،

        دانشگاه امام صادق (ع)، اسفند1379

        عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی

        بر سطح عمومی قیمتها در ایران (با روش داده ستانده)

       دکتری: علوم اقتصادی (اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی)، دانشگاه تهران،

       مرداد 1387

        عنوان رساله دکتری: قیمت دارایی ها و نقش آن در مکانیسم انتقال پولی-مورد ایران