منصوری، مسعود در دارایان (3)

دکتر مسعود منصوري

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اروميه

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک ( تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1325، ارومیه

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، خرداد ماه 1348

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه هوهن هایم، اشتوتگارت آلمان، 1356

        دکتری: اقتصاد، گرایش اقتصاد توسعه کشاورزی، دانشگاه فنی برلین، 1362