پدرام، مهدی در دارایان

پدرام، مهدی در دارایان (1)

دکتر مهدی پدرام

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی-پژوهشی طبقsid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1364

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1368

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1377