شیرین بخش، شمس الله در دارایان

شیرین بخش، شمس الله در دارایان (0)

دکتر شمس اله شیرین بخش

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی-پژوهشی طبقsid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1332

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: