موسوی، میرحسین (اقتصاد الزهرا) در دارایان

موسوی، میرحسین (اقتصاد الزهرا) در دارایان

دکتر میرحسین موسوی (اقتصاد الزهرا)

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی-پژوهشی طبقsid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: تبریز، 1357

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1380

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، 1383

        دکتری: اقتصاد سنجی و اقتصاد حمل و نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، 1389