یزدان پناه، احمد در دارایان

یزدان پناه، احمد در دارایان (4)

دکتر احمد یزدان پناه

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: