پیغامی، عادل در دارایان

پیغامی، عادل در دارایان

دکتر عادل پیغامی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشدپیوسته: اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع)

        عنوان پایان نامه: تحلیل و شبیه سازی سیاستهای تثبیت اقتصادی با تکیه بر

        جانب عرضه در مورد ایران

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)

        عنوان رساله: تحلیل انتقادی نظریه های حقیقی- پولی و انگیزه های بین

        زمانی در موضوع شناسی بهره