شعبانی، احمد در دارایان (3)

دکتر احمد شعبانی کلیشمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد:

        دکتری:

        رتبه دانشگاهی: دانشیار