صادقی شاهدانی، مهدی در دارایان (5)

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد، 1370

        دکتری: اقتصاد، 1377

        رتبه دانشگاهی: دانشیار