عبدالملکی، حجت الله در دارایان

عبدالملکی، حجت الله در دارایان

دکتر حجت اله عبدالملکی

(عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد (گرایش اقتصاد ریاضی)،

        دانشگاه امام صادق (ع)، 1384

        دکتری: علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای و اقتصاد اسلامی

        از دانشگاه اصفهان، 1388