عسگری، محمد مهدی در دارایان (2)

دکتر محمد مهدی عسگری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

        دکتری: علوم اقتصادی (اقتصاد ریاضی)، دانشگاه امام صادق (ع)

        رتبه دانشگاهی: دانشیار