عیوضلو، حسین در دارایان

عیوضلو، حسین در دارایان (8)

دکتر حسین عیوضلو

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)،

        1369

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1379

        رتبه دانشگاهی: استادیار