محبی، محمد تقی در دارایان

محبی، محمد تقی در دارایان (0)

دکتر محمد تقی محبی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه

        امام صادق (ع)

        دکتری: علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی

        رتبه دانشگاهی: استادیار