آذربایجانی، کریم در دارایان

آذربایجانی، کریم در دارایان (4)

دکتر کریم آذربایجانی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

  مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، ایران، 1364

کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه اصفهان، ایران، 1368

دکتری: اقتصاد بین الملل و توسعه از واحد علوم و تحقیقات تهران،

ایران، 1375