دلال اصفهانی، رحیم در دارایان

دلال اصفهانی، رحیم در دارایان (5)

دکتر رحیم دلال اصفهانی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری نفت از دانشگاه نفت ایران، 1348-1344

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه لیستر انگلستان، 1360-1359

مطالعات اقتصادی از دانشگاه لانکاستر انگلستان، 1359-1358

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تگزاس (آستین) آمریکا، 1373-1366