شریفی، علی مراد در دارایان

شریفی، علی مراد در دارایان (3)

دکتر علی مراد شریفی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)،

1370-1363

دکتری: اقتصاد انرژی از دانشگاه گوتنبرگ سوئد، 1376-1372