صامتی، مجید در دارایان

صامتی، مجید در دارایان (5)

دکتر مجید صامتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir 

کتابها طبق آدینه بوک 

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از سوفیا آنتی پولیس فرانسه, 1377-1373