فاطمی نائینی، غلامحسین در دارایان (0)

غلامحسین فاطمی نائینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: اقتصاد از ویسکانسن آمریکا, 1369

دکتری: