فرهمند، شکوفه در دارایان

فرهمند، شکوفه در دارایان (4)

دکتر شکوفه فرهمند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان, ایران, 1378-1374

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اصفهان, ایران, 1380-1378

دکتری: اقتصاد شهری و منطقه ای از دانشگاه اصفهان, ایران

1380-1386