مراسلی، عزیز در دارایان (0)

عزیز مراسلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ایلام

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ایلام

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: