اکبری فرد، حسین در دارایان

اکبری فرد، حسین در دارایان (4)

دکتر حسین اکبری فرد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: