جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید در دارایان

جلائی اسفندآبادی، سید عبدالمجید در دارایان (8)

دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان

        کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه اصفهان

        دکتری: اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی از دانشگاه اصفهان