صادقی، زین العابدین در دارایان

صادقی، زین العابدین در دارایان (5)

دکتر زین العابدین صادقی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1378

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اصفهان, 1382

        دکتری: اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد شهری و منطقه ای از دانشگاه اصفهان, 1387