چشمی، علی در دارایان

چشمی، علی در دارایان

دکتر علی چشمی

مطالب علی چشمی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1356 در سبزوار

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران,1378

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد,1381

        دکتری: اقتصاد بخش عمومی و پولی از دانشگاه تهران,1391

 

مطالب علی چشمی در دارایان را اینجا بخوانید