حسینی، سید شمس الدین در دارایان

حسینی، سید شمس الدین در دارایان (15)

دکتر سید شمس الدین حسینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در تنکابن

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: اقتصاد بخش عمومی و بین الملل از واحد علوم و تحقیقات

        دانشگاه آزاد اسلامی