خادمعلی زاده، امیر در دارایان

خادمعلی زاده، امیر در دارایان (1)

دکتر امیر خادمعلی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: