یوسفی، محمد قلی در دارایان

یوسفی، محمد قلی در دارایان

دکتر محمد قلی یوسفی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 1333 در مسجد سلیمان

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: اقتصاد صنعتی از پنجاب هندوستان, 1371