پور کاظمی، محمد حسین در دارایان

پور کاظمی، محمد حسین در دارایان (4)

دکتر محمد حسین پور کاظمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: