داودی، پرویز در دارایان

داودی، پرویز در دارایان (8)

دکتر پرویز داودی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1331,تهران

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایالتی ایووا آمریکا,1359