درگاهی، حسن در دارایان

درگاهی، حسن در دارایان

دکتر حسن درگاهی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از انگلستان