رضوی، مهدی در دارایان (1)

دکتر مهدی رضوی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir (تشابه اسمی وجود دارد)

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی وجود دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از آمریکا