روزبهان، محمود در دارایان (1)

دکتر محمود روزبهان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: