محسنی، رضا در دارایان

محسنی، رضا در دارایان (3)

دکتر رضا محسنی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران