نوری نایینی، محمد سعید در دارایان

نوری نایینی، محمد سعید در دارایان (9)

دکتر محمد سعید نوری نایینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1321

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران,1344

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کرنل آمریکا,1355