نوفرستی، محمد در دارایان

نوفرستی، محمد در دارایان (2)

دکتر محمد نوفرستی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد مقداری از دانشگاه بریستول انگلستان,1369

دکتری: اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران,1379

 

دوشنبه, 29 خرداد 1391 ساعت 00:00

تقاضای پول در یک اقتصاد غیرربوی