شکوهی، محمدرضا در دارایان (4)

دکتر محمدرضا شکوهی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دقت شود)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: