افقه، سید مرتضی در دارایان

افقه، سید مرتضی در دارایان

دکتر سيد مرتضي افقه

مطالب مرتضي افقه در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1365

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1368

دکتری: اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان، 1377

 

مطالب مرتضي افقه در دارایان را اینجا بخوانید