زراء نژاد، منصور در دارایان

زراء نژاد، منصور در دارایان (6)

دکتر منصور زراء نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1359

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1366

دکتری: اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگستان، 1387