خشنودی، عبدالله در دارایان

خشنودی، عبدالله در دارایان (0)

 عبدالله خشنودی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بجنورد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بجنورد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه تبریز 

کارشناسی ارشد:اقتصاد نظری از دانشگاه تربیت مدرس 

دکتری: اقتصاد نظری از دانشگاه تربیت مدرس