هراتی، جواد در دارایان

هراتی، جواد در دارایان (3)

 دکتر جواد هراتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بجنورد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بجنورد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد صنعتی از دانشگاه زاهدان، 1379

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شیراز، 1382

دکتری: اقتصاد از دانشگاه شیراز، 1391

عنوان رساله: بررسی تاثیر پیامد های جنبی آلودگی و انتقال تکنولوژی

پاک بر مسیر رشد پایدار در وضعیت پایدار (SS): مورد ایران